Követelmények

A gyakorlaton folyamatos számonkérés zajlik.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége

A gyakorlaton való megjelenés kötelező, kettőnél több hiányzás esetén (az első két hetet kivéve) a kurzus nem teljesítettnek minősül. A zárthelyi dolgozatokról csak igazolással lehet hiányozni.

Az igazolás módja a foglalkozásokon való távollét esetén

A Bíró2-n kihirdetett heti házi feladatok nem pótolhatók, mivel ezek folyamatos számonkérésnek minősülnek. A gyakorlatokról való hiányzás esetén az igazolást a gyakorlatvezetőnek kell eljuttatni, emailben.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyik) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége

Házi feladatok (10 pont)

 • Mivel ez a részteljesítés folyamatos számonkérésnek minősül, így nem javítható és nem pótolható.

 • Minden olyan héten, amikor nincs zárthelyi dolgozat, a hallgatóknak kötelező házi feladatuk van a Bíró2 rendszerében. A teljesítés határideje minden héten vasárnap 23:59:59.

 • A házi feladatokra szerezhető pontszám minden teljesített házi feladat esetén 1, összesen 10 pont szerezhető ebből a részteljesítésből.

 • Egy feladat akkor teljesített, ha a feladatra szerezhető pontszám legalább 50 %-át eléri a hallgató.

 • Minimum követelmény: 5 darab házi feladat sikeres teljesítése (ami 5 pontot is jelent)

 • Aki több, mint 5 feladatot sikertelenül teljesít (kihagyja, vagy nem éri el a feladatra szerezhető pontszám 50 %-át), annak a kurzus nem teljesített, javításra nincs lehetőség.

Zárthelyi dolgozatok (90 pont)

A félév során két darab zárthelyi dolgozat lesz 45-45 pontért. Mindkét zh-ból el kell érni 23 pontot (51,1 %).

  1. zh (Python) ideje: 2022. október 17-i hét, a gyakorlat időpontja.
  1. zh (JavaScript) ideje: 2022. december 5-i hét, a gyakorlat időpontja.

A zárthelyiken a részvétel kötelező (mindenki csak a saját gyakorlatának idejében (amit Neptunban felvett) írhatja meg), csak igazolással pótolható!

Aki az első zárthelyin nem érte el az 23 pontot, annak mindenképpen javítania kell, azonban a 2. zárthelyit ekkor is célszerű jól megírnia, gyakorlás céljából!

Pótlás

Csak a zárthelyik pótlására van lehetőség. Azok pótolhatnak, akik igazoltan nem tudták megírni valamelyik zárthelyi dolgozatot. A pótlás pontos időpontját a gyakorlatvezetők határozzák meg. Évközi teljesítések szorgalmi időszak utáni pótlása nem lehetséges.

Javítás

Csak a zárthelyik javítására van lehetőség. Azok javíthatnak, akik nem érték el a zh minimumot (azaz legalább az egyik dolgozatuk 23 pont alatti). A javító az egész félévi anyagból van összeállítva és érvényteleníti az addig megírt zárthelyi dolgozatokat. Javítás során csak elégséges osztályzat szerezhető (sikeres javítás esetén 46 pontot kap a hallgató).

 • Javítás szorgalmi időszakban: zárthelyikhez hasonló feladatsor megoldása számítógép előtt. A megoldást a Bíró rendszerbe kell feltölteni. A javítódolgozat 2 részből áll (az egyes részek több feladatot is tartalmazhatnak), mindkét részből el kell érni a szerezhető pontszám 50 %-át. A javító dolgozat időpontja az utolsó szorgalmi héten lesz, a pontos időpontot a gyakorlatvezetők határozzák meg.

 • Javítás vizsgaidőszakban: szóbeli felelet és számítógép előtti vizsga az egész féléves anyagból. A hallgató adott témakör(ök)ből felel, ezt követően pedig az oktató(k) által felvetett problémákra kell megoldást (akár forráskódot) készítenie.

Védés

A gyakorlatvezető a félév során bárkitől kérheti a beadott dolgozat/házi feladat szóbeli védését is (egy előre egyeztetett időpontban). Ebben az esetben a hallgatónak hitelt érdemlően, szóban kell bebizonyítania, hogy a beadott munka a sajátja.

Amennyiben a hallgató a saját beadott munkájának működésével nincs tisztában, vagy pedig nem hajlandó megvédeni a beadott munkáját (többszöri felszólításra sem), a gyakorlat teljesítése megtagadható, amelyet nem lehet javítani.

Csalás/Plágium

Amennyiben egy hallgató esetében bármely részteljesítés esetén (akár heti házi feladat, akár zh, akár plusz pontos feladat) csalásra vagy plágiumra derül fény, az illető gyakorlatának teljesítése sikertelen, javításra nincs lehetőség.

Plusz pont

A számonkéréseken kívül a hallgatóknak lehetőségük van plusz pontok szerzésére is, az órán való aktív részvétellel. Ezek csak és kizárólag az elégséges szint elérése után érvényesek, egyik részteljesítés minimum pontszámába sem számítanak bele. Maximálisan 5 plusz pont szerezhető órai aktivitásért.

Szorgalmi feladat

A félév közben kiadásra kerül(nek) olyan feladat(ok), amely(ek) teljesítése nem kötelező, azonban a feladat(ok) sikeres teljesítésével plusz pontokat lehet szerezni. Maximálisan 5 plusz pont szerezhető szorgalmi feladat(ok)ból.

A félév teljesítésének követelményei

Zárthelyi minimum:

  1. zh: 51,1 % (23 pont)
  1. zh: 51,1 % (23 pont)

Heti Bíró2 feladatok:

 • Legalább 5 feladat teljesítése (egy feladat akkor van teljesítve, ha a szerezhető pontszám 50 %-át megszerzi a hallgató)

Az osztályzat kialakításának módja

 • ZH-k: max. 90 pont
 • Házi feladatok: max. 10 pont
 • Plusz pontok: max. 5 pont
 • Szorgalmi feladat: max. 5 pont
 • Összesen: max. 100 pont

Ponthatárok

A gyakorlati pontozás a következőképpen alakul:

 • 0-50 elégtelen (1)
 • 51-62 elégséges (2)
 • 63-75 közepes (3)
 • 76-88 jó (4)
 • 89-100 jeles (5)

A számonkérés során felhasználható segédletek

A számonkérések során semmilyen segédlet nem használható.

Egyéb

A nem hivatalos egyetemi címről (...@stud.u-szeged.hu) küldött levelek semmisnek minősülnek és azokra nem válaszolunk.


Utolsó frissítés: 2022-09-12 12:57:34